Vacature in midden- of bovenbouw

Per 1 augustus 2022 hebben wij een vacature voor 0,6 – 0,8 of 1,0 fte. (drie, vier of vijf dagen) 

Wij zoeken een collega die wil werken in een groep 4/5 of hoger die wil bijdragen aan het ontwikkelen van een sterke basis en een brede interesse bij de kinderen. Interesse? Klik hier voor meer informatie. Klik HIER om direct te solliciteren!

Andere schooltijden vanaf 2022-2023

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken wij met andere schooltijden. We werken nog steeds met 4 lange dagen (tot 14.15 uur) en één korte (woens)dag (tot 12.30 uur). De school start iedere dag om 8.25 uur. De deuren gaan om 8.15 uur open. Lees meer op onze pagina over lestijden.

Alle kinderen lunchen op school. Dat doen zij in de ‘grote’ pauze van 35 minuten. Lees meer op onze pagina over overblijven.

Werken met homogene en heterogene groepen

In schooljaar 2022 – 2023 gaan we starten met werken in homogene en heterogene groepen. In homogene groepen zitten kinderen in hetzelfde leerjaar. In heterogene groepen zitten kinderen in verschillende leerjaren. Dat doen we vanuit onze visie op onderwijs en op leren:  

  • De kinderen op De Cirkel leren van en met elkaar.
  • Goed onderwijs maak je samen. Iedere leerkracht draagt bij vanuit zijn of haar expertise. Daarom werken leerkrachten veel samen.  

Bij het samenstellen van de groepen hebben we gekeken naar de leerbehoeften en sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.  

Homogene groepen (groep 3 en groep 8)  
Leerjaar 3 en 8 zijn specifieke momenten in het leerproces tijdens de basisschoolperiode.

Het leren lezen speelt een grote rol in leerjaar 3. Goed kunnen lezen is een vaardigheid waar we met aandacht aan willen werken. In leerjaar 3 gaan de kinderen meer methodisch werken, maar is er ook nog behoefte om te spelen. Daar willen we ruimte voor hebben.

In leerjaar 8 bereiden de kinderen zich voor op de stap naar het voortgezet onderwijs en nemen de kinderen afscheid van de basisschool.  

Heterogene groepen (groepen 1/2, 4/5 en 6/7) 
Door te werken met heterogene groepen werken zowel de kinderen als de leerkrachten samen om aan ieder kind het beste onderwijs te geven. In heterogene groepen ben je als kind afwisselend jongste of oudste leerling. Als jongste kind ervaar je dat je hulp kunt krijgen. Kinderen die makkelijk leren ervaren dat de leerstof in het hogere leerjaar nog uitdagend is. Als oudste kind help je vaak kinderen. Ook als je niet de beste leerling bent, kun je een ander helpen. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen maar ook aan een sociaal klimaat waarbij we elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Ieder kind ervaart dat hij/zij trots kan zijn op de inspanning bij het leren. 

In schooljaar 2022-2023 werken we met drie groepen 4/5. Hierbij werken de leerkrachten samen. Sommige lessen (bijvoorbeeld bij het thematisch werken) worden groepsdoorbroken gegeven. De leerkrachten kunnen op deze manier werken vanuit hun eigen kwaliteit. Samenwerken maakt dat ook leerkrachten van en met elkaar leren. Dit draagt bij aan het vakmanschap van leerkrachten en verhoogt het werkplezier. Dat zijn belangrijke aspecten die een positief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. En wij willen uw kind zo goed mogelijk onderwijs bieden! 

Werken met foutloos rekenen

In februari gaan we op school starten met foutloos rekenen. In de afgelopen jaren zien we dat de rekenprestaties in de groepen 3 goed zijn, maar ieder jaar iets minder worden. Over de gemiddelde rekenresultaten in de groepen 6, 7 en 8 zijn we nu niet tevreden. Dat willen we veranderen. Hiervoor gebruiken we een gedeelte van het extra budget vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Dit geld krijgen scholen voor het wegwerken van vertragingen en het verbeteren van het onderwijs.

Foutloos reken gaat uit van acht basisvaardigheden die elke wiskundige kent én die elke leerling kan leren. Foutloos rekenen is alleen voor de groepen 6, 7 en 8. Dit schooljaar gaan we hiermee aan de slag met alle kinderen uit 6, 7 en 8. Hoe we foutloos rekenen de komende jaren in gaan zetten, hangt af van deze eerste ervaring. Dat nemen we mee in het plan dat we maken om de gemiddelde rekenresultaten in de hogere groepen te verbeteren.

Meer informatie kunt u vinden op www.foutloosrekenen.nl

Theaterlessen in groepen 5

Na de kerstvakantie krijgen de groepen 5 van obs De Cirkel theaterlessen van Endry van den Berg. De afgelopen 6 jaar heeft zij op een basisschool in Utrecht gewerkt. Daarvoor heeft zij lange tijd bij War Child gewerkt in verschillende landen. War Child gebruikt creatieve activiteiten om kinderen te ondersteunen. Met haar achtergrond in ‘Theatre for Development’ zet Endry theater in als middel. Dat vind zij het allerleukst! Drama activiteiten helpen bij het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden. Drama vergroot het vertrouwen in jezelf en de mensen om je heen. En niet te vergeten: het zorgt voor een hoop plezier, creativiteit en positieve energie. En terwijl kinderen spelen en lol hebben met elkaar, leren ze over omgaan met emoties, zich inleven in anderen, luisteren naar elkaar, samenwerken en nadenken over hun eigen gedrag. Endry heeft er ontzettend veel zin in! De eerste lessen waren een groot succes! Zie ook onze informatie over kunst en cultuur.

Werken met leerKRACHT

De komende twee jaar gaan wij werken met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Manon den Hertog en Marieke Sietsma worden opgeleid tot schoolcoach. Samen met Sanne van Gaalen, Petra Gengler en Marja Hamers vormen zij het leerKRACHTteam. Wij worden als team begeleid door een expert coach vanuit Stichting leerKRACHT.

Wat houdt dat nu in?

Met leerKRACHT werken we als team samen aan nóg beter onderwijs. Ons doel is om de kinderen veel kennis aan te leren. Kennis van lezen, taal en rekenen, hoe we met elkaar omgaan, wat er allemaal speelt in onze wereld waaronder ook kunst en cultuur. Dat betekent dat we kinderen een brede basis mee willen geven. Als team willen we deze basisvaardigheden goed vormgeven. Dat is één van onze speerpunten. Dat betekent dat we goed reken, taal- en leesonderwijs geven met aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen, een veilig pedagogisch klimaat creëren, en de betrokkenheid bij het onderwijs willen vergroten door thematisch te werken. Natuurlijk wordt er in de groepen nu al bewust gewerkt aan deze punten.

Vanuit de methodiek van Stichting leerKRACHT, gaan we als team doelen stellen voor kinderen en denken we samen na hoe we die doelen kunnen behalen. Wij gaan zelf meer gericht werken en we denken na over wanneer wij tevreden zijn. Ook werken we hierdoor samen aan één lijn en structuur in de school en zijn we bezig met het verbeteren van vakmanschap. Op de studiedag van 10 november gaan we hiermee starten.

De begeleiding vanuit Stichting leerKRACHT kunnen we betalen met het extra geld vanuit de NPO. Wat we nog meer gaan doen en hoe dat allemaal gaat, kunt u lezen in de volgende nieuwsflitsen.

Verbeteren verkeer rondom de school

Ouders, kinderen en omwonenden voelen zich vaak onveilig in het verkeer rondom de school. Dit komt vooral doordat ouders hun kinderen met de auto brengen. We willen de omgeving van de school verkeersveiliger maken. Zo geven we meer ruimte aan kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. Zonder auto’s voelen kinderen zich veiliger en is de lucht schoner.

Samen met een aantal ouders en de gemeente willen we de omgeving van de school verkeersveiliger maken. Dat kan bijvoorbeeld door straten bij de school af te sluiten voor auto’s tijdens haal- en brengmomenten. Deze straten noemen we schoolstraten. Eind 2020 was er een proef met 2 schoolstraten. De proef laat zien dat de ervaren verkeersveiligheid door de inzet van een schoolstraat verbetert. Daarom willen we deze maatregel ook voor de Cirkel gaan inzetten.

Wat is een schoolstraat?

  • Bij een schoolstraat is de straat voor de school afgesloten voor auto’s tijdens breng- en haaltijden. Dit is 2 keer per dag ongeveer 30 minuten.
  • De afsluiting bestaat uit een hek waar altijd iemand bij staat. Deze persoon kan het hek opzij zetten als dat nodig is.
  • Omwonenden gebruiken de auto buiten de tijden dat de straat afgesloten is of parkeren ergens anders. Als dit echt niet mogelijk is, kunnen zij stapvoets langs de afsluiting rijden.

Voorwaarden schoolstraat

Op basis van ervaringen uit de proeven hebben we voorwaarden beschreven voor een succesvolle invoering:

  • Initiatief voor het invoeren van een schoolstraat komt van school/ouders.
  • De gemeente ondersteunt bij communicatie, verkeersbesluiten, advies over verkeer en inzetten van verkeersregelaars in de eerste weken.
  • De school is verantwoordelijk voor inzet van ouders/ omwonenden bij de hekken.  
  • Er is een duidelijk beeld van de verkeerssituatie rond de school. Hierdoor zijn de gevolgen van een afsluiting duidelijk.
  • We stimuleren de school om gebruik te maken van leerzame projecten (vanuit Fietsmeesters of Veilig Verkeer Nederland). Hiermee leren kinderen en ouders hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonde en verkeersveilige schoolomgeving.

De schoolstraat op andere plekken

In het buitenland zijn al goede ervaringen opgedaan met schoolstraten. Bijvoorbeeld in België en in Italië hebben veel scholen dit als vaste maatregel. In Nederland houden op dit moment verschillende steden proeven. Het doel is hierbij om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken. Het landelijke programma hierover heet Tour de Force.

De school heeft samen met een groepje ouders aan de gemeente gevraagd of de Cirkel een schoolstraat kan krijgen. Een verkeersadviseur van de gemeente onderzoekt of dit kan. Het onderzoek is gepland in de eerste helft van 2022. Dat duurt nog even.

Tot die tijd wil ik alle ouders vragen om hun auto verderop in de straat te parkeren in de parkeervakken. Veel ouders doen dit al. Dat is fijn. Zo geven we onze kinderen het goede voorbeeld en zorgen we ervoor dat de straat bij de school veilig is tijdens het halen en brengen. Doet u mee?

Vernieuwde obs De Cirkel feestelijk geopend.

Met een ferme ruk aan het touw onthulde onderwijswethouder Anke Klein vrijdag 16 september het nieuwe logo op de gevel van De Cirkel, openbare basisschool in Zuilen. Daarmee opende ze ook het vernieuwde, duurzame en flink uitgebreide schoolgebouw.

Het was echt een welverdiend openluchtfeest op het plein, voor heel veel ouders en alle kinderen en ook voor de genodigden die betrokken waren bij de bouw. Met hapjes en drankjes en muziek en voorstellingen en disco. Welverdiend, want…

Afgelopen jaar werden zes lokalen bijgebouwd en het bestaande gebouw werd anders ingericht. De school is nu gehuisvest op één in plaats van twee locaties en biedt veel meer ruimte. Zonnepanelen zorgen voor duurzame energie. Een nieuwe ingang met een centrale trap en de nieuwe indeling maken het gebouw ruim, licht en overzichtelijk. De speelzaal werd vergroot, zodat ook oudere kinderen er kunnen sporten.

Metamorfose

Na deze metamorfose door EVA architecten uit Utrecht, is het nu bijna-energie-neutrale gebouw geschikt voor onderwijs van nu. De school werkt aan een nieuw onderwijsconcept. Daarbij past een het nieuwe logo: kleurrijk, transparant, overzichtelijk en gestructureerd.

Eerste schooldag

De kinderen hadden 2 september al voor het eerst les in hun nieuwe school. Vrolijke muziek van draaiorgel De Pekinees verwelkomde hen op het plein. Een meisje uit groep 4 zei: ,,De hele vakantie fietste ik langs school en alles is nu helemaal nieuw. Zo mooi!’’ Het was een extra feestelijke eerste schooldag.

Hectisch

Afgelopen schooljaar was hectisch, want tijdens de verbouwing werkten leraren in hetzelfde gebouw en volgden kinderen er hun lessen. Directeur Marja Hamers blikt terug. ,,De kozijnen werden geschilderd, dus de ramen moesten open. Dat gaf lawaai in de lokalen, want bouwvakkers waren buiten bezig, terwijl de lessen al die tijd gewoon doorgingen. Maar zo’n grote verbouwing geeft je ook de gelegenheid om afscheid te nemen van overbodige spullen en te kiezen wat past bij je onderwijs. We maken nu echt een nieuwe start, ook met ons onderwijs en ons team.’’