Samen leren

Samen 
Op de Cirkel leren en werken leerlingen en leerkrachten samen. Leerlingen in de les, tijdens het thematisch werken. We leren met en van elkaar. Soms worden lessen groepsdoorbroken gegeven. De leerkrachten werken dan vanuit hun expertise. Het uitdragen van vakmanschap verhoogt de onderwijskwaliteit en het werkplezier.  

Thematisch werken 
Leren over wereldkennis doen we vanuit thematisch werken. Door het aanbod van de basisvaardigheden te verbinden met de expressievakken, vergroten we de betrokkenheid en creëren we diepgang. Dit leidt tot leerplezier en motivatie om morgen weer naar school te komen en verder te leren. Hiermee stimuleren we de nieuwsgierige houding om op onderzoek uit te gaan en de vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Lerende organisatie en deskundigheid  
De teamleden van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Scholing is gericht op: persoonlijke-, team- en schoolontwikkeling. Een leerkracht die goed is toegerust, met plezier naar zijn werk gaat en voldoende tijd heeft om zijn werk goed te doen, presteert beter. Dat heeft positief effect op het leren van leerlingen. Het vakmanschap van de leerkrachten staat centraal met als doel om samen te werken in professionele leergemeenschappen. Vanuit een onderzoekende en lerende houding werken de leerkrachten stapsgewijs aan het verbeteren het onderwijs. De schoolopleiders spelen hierin een belangrijke rol. De specialisten begeleiden het team vanuit hun expertise. 

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT: Wekelijks samenwerken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Trots en tevreden zijn op je werk draagt bij aan werkplezier. LeerKRACHT is gebaseerd op onderzoek uit de beste onderwijssystemen ter wereld en in Nederland. 

Groepen in de school 
We werken met heterogene en homogene groepen. In de toekomst willen we een school zijn met maximaal 13 groepen.  

De groepen 4/5 en 6/7 zijn heterogene groepen. In heterogene groepen werken zowel de leerlingen als de leerkrachten samen om goed leren mogelijk te maken. Ook draagt het bij aan burgerschapsvorming. Door de verschillende rollen (jongste of oudste leerling) in een heterogene groep leer je dat je hulp kunt geven en ontvangen. Dit draagt bij aan een goed sociaalpedagogisch klimaat en leidt tot zelfvertrouwen en optimale ontwikkeling bij leerlingen.  

De groepen 3 en 8 zijn homogene groepen. Het leren lezen speelt een grote rol in leerjaar 3. Goed kunnen lezen is een vaardigheid waar we met aandacht aan willen werken. In leerjaar 3 gaan de leerlingen meer methodisch werken, maar is er ook nog behoefte om te spelen. Daar maken we ruimte voor. In leerjaar 8 bereiden de leerlingen zich voor op de stap naar het voortgezet onderwijs en nemen de leerlingen afscheid van de basisschool.   

Ouderbetrokkenheid 
In het belang van het leren van leerlingen werken we samen met ouders en vullen ouders en school elkaar aan. Op vaste momenten in het schooljaar worden ouders via de mail, via parro of een afspraak op school geïnformeerd over de dagelijkse praktijk in de klas, de ontwikkelingen op schoolniveau of over de voortgang van hun kind.  

De school in de wijk 
Onze school maakt deel uit van de Brede school.