Ons concept

De Cirkel in Utrecht is een openbare basisschool in de gezellige wijk Zuilen. Op onze school is ieder kind welkom ongeacht godsdienst, afkomst of levensovertuiging. Net zoals de inwoners van Zuilen hebben onze leerlingen diverse culturele achtergronden. We zien de weerspiegeling van de wijk als waardevolle toevoeging bij het leren en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Op school gaan we met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. We vertrouwen en respecteren elkaar.

Speerpunten (2021-2023)
Onze speerpunten zijn: een goed pedagogisch klimaatvakmanschap en thematisch werken. Een goed pedagogisch klimaat is het uitgangspunt. Dit geldt voor leerlingen én leerkrachten. Vanuit een veilige omgeving kijken we kritisch naar de leerbehoeften van de kinderen en naar ons eigen handelen. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Op die manier werken we iedere dag samen aan het verbeteren van ons onderwijs. Dat doen we ‘elke dag een beetje beter’ met de methodiek van Stichting leerKRACHT.

De onderwijskundige visie
Ieder mens heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. We vinden het belangrijk dat kinderen naast kennis en vaardigheden ook leren om zichzelf te zijn en om samen te werken en samen te leven, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen.

Een veilig pedagogisch klimaat
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. Pas dan komen ze tot leren. Een duidelijke en herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk. Daarom werken we aan één lijn in de school. Door veel aandacht te geven aan het vergroten van de sociale veiligheid, ontstaat er meer effectieve leertijd. Dit doen we tijdens de Vreedzame school lessen en in onderdelen van ons thematisch onderwijs. Ons eigen gedrag en voorspelbaar zijn, is daarbij belangrijk voor onze leerlingen. We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol. 

Een sterke basis
Goed aanbod van de basisvaardigheden taal, lezen, spelling en rekenen is belangrijk in ons onderwijs. Met een goede basis kunnen de kinderen met zelfvertrouwen werken aan een toekomst om hun dromen te realiseren. De kinderen op obs De Cirkel hebben uiteenlopende begeleidingsbehoeften. We hebben kinderen die moeilijk leren, kinderen die in bepaalde vakken zwak zijn en in andere sterk, en ook breed getalenteerde leerlingen. De overeenkomst tussen alle kinderen is dat zij optimaal vaardig worden in de basisvakken. Daarmee willen we ze een basis meegeven. Zodat ze zich ontwikkelen tot burgers die samenwerken om de wereld te verbeteren.

Ontwikkelingsgericht onderwijs in de groepen 1/2 en 3
Op de Cirkel werken we ontwikkelingsgericht in de groepen 1/2 en in de middagen in de groepen 3.
Bij ontwikkelingsgericht werken gaan we uit van de ontwikkeling van het kind. We creëren een uitdagende, inspirerende en rijke leeromgeving waarin ieder kind in de groep zich optimaal kan
ontwikkelen. Dat doen we door te werken vanuit thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Hierbij spelen de vakken wereld oriëntatie en burgerschap een belangrijke rol. In de groepen 1/2 worden verschillende hoeken ingericht om spelend te leren. Bij het thematisch werken en het spelen in de hoeken worden taal- en rekenvaardigheden gestimuleerd. Vanuit het spelen sluiten we aan op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Heterogene en homogene groepen
Op De Cirkel werken we met een combinatie van homogene groepen (3 en 8) en heterogene groepen (1/2; 4/5 en 6/7). Dat doen we vanuit onze visie op onderwijs en op leren:  

  • De kinderen op De Cirkel leren van en met elkaar.
  • Goed onderwijs maak je samen. Iedere leerkracht draagt bij vanuit zijn of haar expertise. Daarom werken leerkrachten veel samen.  

Klik hier voor meer informatie over de groepen.

Thematisch werken
Naast de basisvaardigheden wordt op De Cirkel thematisch gewerkt. Dat doen ze al in de groepen 1/2 en 3 bij het ontwikkelingsgericht werken. Bij de groepen 4 t/m 8 zijn de thema’s meer gericht op wereld oriëntatie. Waar het kan sluiten we aan bij het lesaanbod vanuit de Vreedzame School. Vanuit het thema wordt de relatie gelegd met wereldoriëntatie, kunst, cultuur, media en sport. Bij het thematisch werken krijgen de kinderen verwerkingsopdrachten die passen bij hun eigen niveau. Ons doel is om alle kinderen leerplezier te laten ervaren, waardoor zij zin hebben om morgen weer naar school te gaan en verder te leren. Omdat zij vanuit nieuwsgierigheid betrokken zijn. Onderwijs waarbij leerlingen en leerkrachten samen leren door op onderzoek uit te gaan en de juiste vaardigheden ontwikkelen voor de toekomst.

Moderne middelen
Op de Cirkel gebruiken we moderne ICT-middelen waarmee de verwerking van de les, geoefend kan worden. Vanaf groep 5 is er voor ieder kind een eigen Chromebook beschikbaar. Daardoor oefenen de leerlingen veel op hun eigen tempo en niveau.

Een deskundig team
De leerkracht doet ertoe. Een leerkracht die goed is toegerust, met plezier naar zijn werk gaat en voldoende tijd heeft om zijn werk goed te doen, presteert beter. Dat heeft positief effect op het leren van leerlingen. Daarom staat het vakmanschap van de leerkrachten centraal met als doel om samen te werken in professionele leergemeenschappen. De scholing en teamontwikkeling in de komende jaren is hierop gericht. Daarmee zijn de leerkrachten in staat om vanuit een onderzoekende en lerende houding het onderwijs stapsgewijs te verbeteren. Daarbij maken we gebruik van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en vanuit daar kijken we kritisch naar de eigen onderwijspraktijk.