Ons concept

De onderwijskundige visie
Het opdoen van (basis)vaardigheden en (wereld)kennis, jezelf mogen zijn en samen te werken en samen te leven, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen, zijn belangrijke doelen op de Cirkel. Deze visie vertalen we naar drie pijlers: Samen leren, Veilig groeien en Sterke basis. Vanuit deze drie pijlers geven we ons onderwijsaanbod vorm. De komende vier jaar is ons onderwijs gericht op: 

  • Met een duidelijke lijn in de school (schoolafspraken in kwaliteitskaarten) 
  • werken we vanuit rust en regelmaat (vaste routines en patronen) 
  • aan een op (gelijke) ontwikkeling gerichte basis, (middels gerichte begeleiding) 
  • en sterke basisvaardigheden bij leerkracht en leerling (nieuwe methodes en teamscholing) 
  • waarbij kennis verrijkt en enthousiasmeert, (wereldoriëntatie en thematisch werken) 
  • taal op alle vlakken een verbindende rol speelt (taal verbonden met thema’s) 
  • en kunst, cultuur en sport een aandeel heeft (verbonden met drama, kunst, cultuur en sport) 
  • en bijdraagt aan meer begrip en goed gedrag (gericht op goed burgerschap).

Samen leren

We werken samen aan goed onderwijs. Dat doen we door kritisch te kijken naar de leerbehoeften van de leerlingen én naar ons eigen handelen. Wat willen we bereiken, wat gaat er goed en wat kan er beter? Op die manier werken we samen aan het verbeteren van ons onderwijs. Dat doen we ‘elke dag een beetje beter’ met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Lees meer…

Veilig groeien

Een veilig pedagogisch klimaat is de basis om tot leren te komen. Een duidelijke en herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij belangrijk. Daardoor kunnen leerlingen focussen op het leerproces en ontstaat er meer effectieve leertijd. Dit doen we door de lessen burgerschap en sociale vaardigheden (vanuit de Vreedzame school) continu toe te passen. Ons eigen gedrag en voorspelbaar zijn, is daarbij belangrijk voor onze leerlingen. We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol. Lees meer…

Sterke basis

We koppelen de lessen zo veel mogelijk aan het thema. Taal is een belangrijke en verbindende factor. We investeren in taal als leerlingen onvoldoende vaardig zijn en zetten taal in om kinderen die meer kunnen uit te dagen. We stellen ambitieuze doelen voor alle leerlingen. De leerlingen leren om relaties te leggen tussen de aangeboden (basis)kennis. Hierdoor leren ze om nieuwe inzichten te begrijpen en ontwikkelen zij een algemene en kritische blik op de wereld. Lees meer…

Download hier het schoolplan 2023-2024