Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onze hele school willen wij laten zien dat wij op een vreedzame manier met elkaar omgaan. Kinderen en leerkrachten hebben respect voor elkaar, helpen en stimuleren elkaar. Verder verweven wij waar mogelijk de Vreedzame School lessen met de thema’s en met andere vakgebieden. Dit is een continu proces. Het team van de Cirkel werkt daarmee aan het voorkomen van gedragsproblemen. Dit doen zij door:

  • Als team één lijn te hanteren.
  • Duidelijk te zijn in wat je van leerlingen verwacht.
  • Voorbeeld gedrag te laten zien.
  • Met de groep de omgangsregels en afspraken te maken.
  • Hoge verwachtingen van kinderen te hebben.
  • Samenwerking te bevorderen.
  • Positief en gewenst gedrag te benoemen.
  • Voorspelbaar te zijn en consequent te reageren op ongewenst gedrag in de groep en op school.

Hierdoor ontstaan regels en afspraken die iedereen kent en waar iedereen elkaar op kan aanspreken. Met deze regels en afspraken wordt het duidelijk hoe we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen met veel plezier naar school kan gaan. 

Pesten

Alle kinderen op De Cirkel moeten zich veilig voelen op school, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken (zichtbaar) te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar hierop aanspreken als er een onveilige/ongewenste situatie ontstaat. Op deze manier is voor iedereen duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan.

Het kan natuurlijk gebeuren dat het een keer misgaat. Conflicten horen erbij. We leren ervan door deze samen op te lossen. Als normen en waarden geschonden worden, grijpen we in. Discriminatie of pestgedrag tolereren we niet. We letten hier goed op en doen er alles aan dit te voorkomen. Meestal lost de school het probleem samen met de betreffende kinderen of leerkrachten op. Maar als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (zoals fysiek of extreem verbaal geweld), is overleg tussen de betrokken partijen nodig. Fysiek geweld accepteren we van niemand. Alle betrokkenen zullen daarvoor de consequenties moeten dragen, ongeacht wie er ‘begonnen’ is. Het doel is altijd gezamenlijk een oplossing te vinden.

Op school hebben we hiervoor een pestprotocol. Hiervan hebben we een kwaliteitskaart gemaakt. In deze kwaliteitskaart staat beschreven wat pestgedrag is, hoe het wordt gesignaleerd, wat we doen en hoe we pestgedrag voorkomen. Er staan afspraken over het contact met ouders en over de begeleiding van kinderen die worden gepest. Het protocol wordt besproken binnen het team en de MR.

Klik hier voor onze kwaliteitskaart over pesten

Team

De teamleden van van De Cirkel zijn betrokken, enthousiast en leergierig. Elke dag werken ze eraan om alle ki...

Vreedzame School

Obs De Cirkel is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen l...

Pedagogisch klimaat

Wij geven niet alleen de Vreedzame school lessen, wij zijn een Vreedzame School, het is een cultuur. Door onz...

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat henuitdaagt en ...

Stichting leerKRACHT

Op de Cirkel werken wij met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we samen aan nóg b...

Tevredenheid & waardering

Tevredenheid Op De Cirkel vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 ieder jaar een de vragenlijst in over ...

Kunst en cultuur

Theaterlessen Sinds december 2021 krijgen de groepen 5 iedere dinsdag theaterles van Endry van den Berg. E...

Gezond en fit

Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Ook in de pauze zetten we sport en spel...

Brede School

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Zuilen! Onze school werkt samen met Wijzer aan de Vecht, de...

Kwaliteitskaarten

Op school werken we volgens bepaalde regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen leggen wij vast in kwa...

Bestuur SPO Utrecht

Obs De Cirkel is één van de 38 openbare scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SP...

Leerkrachten

...