Sterke basis

Goede basisvaardigheden 
Goede beheersing van taal, rekenen, sociale vaardigheden, gezond en redzaam gedrag en het welbevinden van de kinderen zijn belangrijke doelen in ons onderwijs. We werken thematisch rondom de disciplines kennis van de wereld, kunst & cultuur, media en sport. Taal staat centraal en verbindt de vakken en disciplines. Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

Het aanbod van de basisvaardigheden taal, lezen, spelling en rekenen legt een goede basis en biedt voldoende uitdaging. We hebben hoge verwachtingen. Het leren draagt bij aan het zelfvertrouwen en vergroot de nieuwsgierigheid en motivatie om meer te leren.  

Taal centraal, taal verbindt 
Taal staat centraal in ons onderwijs. Via taal communiceren met elkaar. We leren de leerlingen dat er verschillende manier zijn om ons uit te drukken. We (leren) lezen, schrijven, luisteren en kijken. Naast gesproken en geschreven taal, leren we kinderen ook omgaan met beeldtaal, lichaamstaal en andere vormen van communicatie en expressie. Taal speelt daardoor een centrale rol in ieder thema. 

Handelingsgericht werken 
Samen met de intern begeleider analyseert de leerkracht de leeropbrengsten om het vervolgaanbod te bepalen. We bespreken de opbrengsten op schoolniveau, leerjaarniveau, en leerlingniveau. 

Het jaarplan en de schoolanalyses geven mede richting aan de ontwikkelthema’s op de werksessies (leerKRACHT) en de studiedagen.   

Cyclisch samenwerken aan kwaliteit 
In het schoolplan worden de schoolambities beschreven. Schoolafspraken worden vastgelegd in kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten worden regelmatig besproken en geactualiseerd. 

In het jaarplan worden de ambities vanuit het schoolplan vertaald naar een praktische aanpak. Deze aanpak is terug te vinden in het jaarrooster en wordt geborgd door deze te agenderen op de verschillende overleggen met specialisten.  

Wetenschappelijk onderzoek en data 
We kijken kritisch naar ons aanbod en onze aanpak. Daarbij maken we gebruik van (wetenschappelijk) onderzoek en data.   

Moderne middelen 
We werken met traditionele én moderne (ICT)middelen.