Veilig groeien

Sociale vaardigheden en burgerschapsvorming 
De sociale en culturele achtergrond van onze kinderen is zeer divers. We vinden het belangrijk dat kinderen naast kennis en vaardigheden ook leren om zichzelf te zijn en om samen te werken en samen te leven, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen. In onze schoolcultuur is aandacht voor de identiteitsontwikkeling van al onze leerlingen. Het is ons doel om zichtbaar samen te werken aan het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat. We werken op basis van gelijkwaardigheid. We vertrouwen en respecteren elkaar.  Volwassenen zijn zich bewust van hun voorbeeldrol. 

De Vreedzame School 
Met de Vreedzame School werken we aan sociale vaardigheden en democratisch burgerschap. We werken van groep 1 t/m 8 structureel aan een goed pedagogisch (leer)klimaat in de school. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat leerlingen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en in hun omgeving. We vinden het belangrijk dat (de lessen van) de Vreedzame School niet op zich staan. Daarom verbinden we daar waar kan vakken en thema’s met de thema’s van de Vreedzame School.  

Grondwet 
De belangrijkste afspraken rondom gedrag hebben wij vastgelegd in de Grondwet van De Cirkel: 

1. Wij gaan respectvol om met elkaar, de spullen en de omgeving  
2. Wij zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt 
3. Wij denken vanuit een positieve gedachte 

Pesten 
Conflicten horen erbij. We leren ervan door deze samen op te lossen. Als de grondwet van De Cirkel geschonden wordt, grijpen we in. Discriminatie of pestgedrag tolereren we niet. We letten hier goed op en doen er alles aan dit te voorkomen. Op school hebben we hiervoor een pestprotocol en een kwaliteitskaart (grensoverschrijdend) gedrag. 

Tevredenheid 
Om zicht te krijgen op tevredenheid en veiligheid in school nemen we een aantal keer per jaar vragenlijsten af. De resultaten geven inzicht in het pedagogisch klimaat en tevredenheid en worden gedeeld met team, de leerlingen en de ouders. Indien nodig werken we planmatig aan verbetering. 

Passend onderwijs 
Iedereen verdient een passende plek in het onderwijs. Leerlingen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Voor het bieden van extra zorg werkt de school samen met ketenpartners (Buurtteam, SWV etc.) Wanneer de school niet kan voldoen aan de benodigde ondersteuningsbehoefte wordt er samen met ouders gezocht naar een school die beter aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit kan een speciaal onderwijsschool zijn.